top of page
  • CPP

Program prevencije vršnjačkog nasilja u prigradskim naseljima Grada Mostara

Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je smanjenje stope vršnjačkog nasilja među djecom u prigradskim naseljima Mostara kroz poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja učenika, te osnaživanje roditelja i nastavnog kadra za davanje doprinosa pri smanjenju stope vršnjačkog nasilja.

Aktivnosti: Projektne aktivnosti usmjerene su na jačanje trijade učenik/ca – nastavnik/ca – roditelj kroz interaktivne radionice i individualno psihološko savjetovanje za učenike/ce, radionice za nastavnike/ce, te tematske roditeljske sastanke.

Rezultati: • Preko 300 učenika/ca osnovnih škola iz prigradskih područja Mostara prošlo kroz program jačanja socio-emocionalnih kompetencija; • Organizovano više 20 treninga za Koordinaciona tijela za provedbu školskih aktivnosti i praćenje primjene Međuinstitucionalnog protokola o postupanju u slučajevima nasilja u HNK/Ž u svrhu jačanja istih za djelovanje u slučajevima nasilja; • Organizovano 6 treninga za nastavno osoblje u svrhu jačanja kompetencija za rad s učenicima/ama s problemima u ponašanju i doživljavanju, učenicima/ama koje trpe vršnjačko nasilje; • Organizovano više od 30 edukativno-informativnih roditeljskih sastanaka/radionica za roditelje korisnika/ca projekta u svrhu unapređenja saradnje između roditelja i škole.

Partneri: J.U.O.Š.Zalik, O.Š.Bijelo Polje – Potoci, J.U.O.Š.”Omer Maksumić” Podvelež, O.Š.Gnojnice, O.Š.Ilići, J.U. O.Š. Blagaj

Donator: IN FONDACIJA-fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini

Recent Posts

See All
bottom of page