top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Kako zaštiti dijete od vršnjačkog nasilja?

Pored sigurnog školskog okruženja, veliki uticaj na prevenciju vršnjačko nasilje imaju i pozitivni roditeljski modeli ponašanja, pomoću kojih se razvijaju djetetove socijalne i emocionalne vještine – osnovni alat djeteta za odgovor na nasilje u školskim klupama.

Za emocionalni razvoj djeteta bitno da ono od ranog uzrasta doživljava da je okruženo ljubavlju i brigom svojih najbližih.

Šta roditelji mogu učiniti da podstaknu socio - emocionalni razvoj svog djetata?

  • Pokažite interesovanje za osjećanja svog deteta i razgovarajte s njim o tome kako određeni događaji utiču na njegovo raspoloženje i kakva osjećanja kod njega izazivaju.

  • Potičite dijete da iskazuje svoje emocije i učite ga da emocije ispoljava na socijalno prihvatljiv način. Ovo je posebno bitno kada su neprijatne emocije u pitanju, kada roditelji imaju tendenciju da uče djecu da izbjegavaju takve emocije, nudeći mu jednostavno rješenje kroz neku aktivnost koja potiskuje neprijatnu emociju, što dovodi do toga da dijete u kasnijoj dobi nema razvijene mehanizme za suočavanje sa stresom i frustracijama koji dolaze kroz svakodnevne životne aktivnosti. Cilj je da roditelji dozvole djeci da dijete osjeti neugodnu emociju i da razvije načine suočavanja sa ovakvim emocijama.

  • Šaljite djetetu pozitivne poruke o njegovom uratku, pohvalite njegov trud i rad, ali i dajte mu/joj do znanja ako je za neke zadatke potrebo da se uloži više rada i vremena.

  • Potrudite se da mu date pozitivan primjer. Ne zanemarujte svoje emocionalne i socijalne potrebe jer njegujući ih moći ćete bolje da odgovorite potrebama svog deteta.

  • Ohrabrujte svoje dijete da se uključi u različite socijalne odnose, jer stupajući u različite socijalne odnose dijete uči kako da razdvoji tuđu poziciju od svoje, da razumije emocionalna stanja i želje drugih.

  • Potičite djecu na korištenje vještina za rješavanje vlastitih problema jer će djeca tako biti češće u prilici ovladavati vještinama za kreativno rješavanje sukoba. Cilj nije ukloniti sukob, jer sukobi mogu poticati lični rast i razvoj i učenje i promjene. Cilj je smanjenje broja sukoba i priprema djeteta za efikasnije i konstruktivno nošenje sa sukobima kad se oni pojave.

  • Igrajte se sa svojim djetetom. Igra ima veoma važnu ulogu za socijalni i emocionalni razvoj djece treba biti neizostavna u porodici, čak i kada je dijete školskog uzrasta. Ona pruža djetetu slobodan izbor i mogućnost da donese odluku, ali istovremeno od njega zahjteva da se povinuje pravilima igranja, ali i roditelju daje uvid u ponašanje djeteta.

Stav roditelja je najvažniji, a često i presudni faktor za zdrav socio-emocionalni razvoj i zaštitu djeteta od nasilja.

Potrebna je uravnotežena briga i ljubav roditelja, više uključivanja u život djece, razgovara s djetetom, te dopuštanje da izraze svoje osjećaje kako bi se razvio iskren odnos s djetetom, kojim se dijete štiti od izlaganja nasilju izvan kućne atmosfere.

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page