top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Završena realizacija projekta ,,Psihosocijalna podrška mentalnom zdravlju mladih, prekinimo stigmu –

Psihičke bolesti se najčešće prvi put pojavljuju do 22. godine života (Hunt i Eisenberg, 2010), te su stoga mladi ljudi najranjivija skupina. Osim biološkog i psihološkog sazrijevanja, mladi ljudi se s ulaskom u adolescenciju suočavaju s nizom novih životnih izazova koji mogu biti doživljeni kao izrazito stresni.

Priprema za rano odraslo doba uključuje i savladavanje cijelog niza novih životnih i akademskih vještina od građenja odnosa s vršnjacima, započinjanja dubljih partnerskih odnosa, sticanja praktičnih vještina vezanih uz ekonomiziranje resursa do sticanja novih složenih kognitivnih i metakognitivnih vještina vezanih uz svladavanje akademskih obaveza. Sve ovo može biti okidač za pojavu psihičkih tegoba, čije neprepoznavanje može dovesti do akademskog neuspjeha, upotrebe psihoaktivnih supstanci i nepovoljno se odraziti na socijalne odnose.

Realizovane edukacije u okviru projekta ,,Psihosocijalna podrška mentalnom zdravlju mladih, prekinimo stigmu – osnažimo reakciju’’ imale su za cilj podizanje svijesti o tome koliko vođenje zdravih stilova života pozitivno doprinosi smanjenju rizika od psihičkih poteškoća i osposobljavanje mladih ljudi da budu pokretači promjena, da direktno utiču na mijenjanje negativnih stavova svojih vršnjaka ali i drugih članova njihove lokalne zajednice.

Projektne aktivnosti implementirane su od strane Centra za psihološku podršku ,,Sensus’’, a podržane od strane Grada Mostara, koji je osigurao dio sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti.

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page