top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Okrugli stol ,,Smjernice za praćenje prava djece u osnovnoškolskom obrazovanju''

Centar za psihološku podršku “Sensus” u partnerstvu sa HO ALTRUIST od 12 mjeseca 2019. do kraja 8 mjeseca 2020. implementira projekat pod nazivom ,,Jednaka prava, jednako obrazovane'', čiji je opći cilj: Podrška demokratiji i rješavanje prava kroz promicanje, zaštitu i ostvarivanje dječijih prava, uz podršku civilnog društva i vladinih organizacija. Kao završna aktivnost navedenog projekta jeste Okrugli stol koji je održan 26.8.2020. s ciljem predstavljanja kreiranog dokumenta ,,Smjernice za praćenje prava djece u osnovnoškolskom obrazovanju u Mostaru''.

Cilj kreiranja Smjernica je poziv svim segmentima društva, vladinom i nevladinom sektoru, zajednicama, porodicama i pojedincima, školama, donosiocima odluka u čijoj je nadležnosti direktno ili indirektno osiguranje ostvarivanja i zaštite prava djeteta. Smjernice su pripremljene da posluže kao sredstvo i vodič svim značajnim drugima koji mogu uticati na osiguravanje i zaštitu prava svakog djeteta kako bi imalo jednakopravan pristup osnovnom obrazovanju!

Smjernice bi trebale biti poticaj i poziv da princip najboljeg interesa djeteta bude prioritet, posebno se usmjeravajući na osjetljive i ranjive skupine djece: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca manjina – djeca romi, djeca u pokretu i migracijama, djeca žrtve vršnjačkog nasilja .....

Navedena aktivnost realizuje se u okviru jednog od 10 grantova koji su dodjeljeni organizacijama, članicama IRIS mreže u okviru projekta ,,Promocija i zaštita prava ugrožene djece'' koji finansira Evropska unija, a implementiraju LIR CD i ASB South East Europe.

206 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page