top of page
  • Medina

Nastavak aktivnosti na projektu „Obrazovanje za sve“

Projekat „Obrazovanje za sve“ implementiran je od strane Grada Mostara u saradnji sa Udruženjem mladih psihologa i Udruženjem Roma „Neretva“, podržan je od strane Roma Education Fund-a, u periodu od 1.4.2015. do 31.8.2016 godine. Projekat se nastavlja i u 2016/17 školskoj godini u periodu od 1.9.2016. do 31.7.2017. godine. Glavni cilj projekta je pružanje jednakih društvenih, obrazovnih i kulturnih prilike za svu Romsku djecu kroz puno uključivanju u osnovnu školu, uključujući i djecu koja su upisana u školu, djeca koja su izvan školskog sistema i djecu koji su odustala od školovanja; održavanje i poboljšanje dolazaka u školu i povećavanje uključenosti roditelja Roma u obrazovni proces njihove djece.

U svrhu ostvarivanja navedenog cilja organizovane su sljedeće aktivnosti: Opremljena su dva Produžena boravka u dvije projektne škole; osigurana je dopunska nastava za poboljšanje školskog uspjeha, kao i radionice za razvoj socio-emocionalnih kompetencija; kontinuirano su osigurani školski udžbenici i pribor kao i prevoz za korisnike Produženog boravka tokom trajanja projekta. Sva djeca uključena u projekat imala su obezbijeđen doručak i/ili ručak. Organizovani su informativni i edukativni sastanci, treninzi i radionice za romske i neromske roditelje, što je uticalo i na veću uključenost djece u redovno obrazovanje i bolju saradnju između roditelja i projektnih škola. Nastavnici uključeni u rad sa ciljnom skupinom u sklopu projekta prisustvovali su treningu na temu " Kompetencije potrebne za različitosti i socijalnu inkluziju." Evaluacijom projektnih rezultata pokazalo se da je implementacija navedenih aktivnosti imala značajan uticaj kako na školski uspjeh, tako i na motivaciju za učešćem u nastavnom procesu.

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page