top of page

Realizovani Projekti

Kroz višegodišnji rad, Centar za psihološku podršku „Sensus“ je nastojao da, služeći se znanjima teorijske i primjenjene psihologije, kontinuirano osnažuje lokalno stanovništvo i njihovu učinkovitost u ličnom i profesionalnom razvoju, te da na taj način unapređuje civilno društvo. U periodu od osnivanja, pa do 2022 .godine, Centar je realizovao sljedeće aktivnosti usmjerene ka:
1. Profesionalnom usavršavanje mladih, uz pružanje socio-emocionalne podrške;
2. Programe prevencije nasilja
3. Programe javnog zagovaranja
4. Programe pružanja psihosocijalne podrške ugroženim skupinama.

Afirmacija uloge mladih u procesu implementacije politika prema mladima

Cilj projekta je bio doprinijeti razvoju vještina ključnih za prepoznavanje potreba mladih i aktivno sudjelovanje mladih u društvenim procesima i poslovima, s naglaskom na njihovoj političkoj participaciji. 20 članova Debatnog kluba Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostara prisustvovalo programu edukacija „Nauči učiti“. Ova aktivnost je imala za cilj osposobiti članove Debatnog kluba da postanu aktivni i dostojni predstavnici u promovisanju politika prema mladima. Svi učesnici su prošli kroz dvije edukacije.

Donatori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Godina realizacije:2018

Doprinijeti stvaranju uslova za efikasniju zaštitu djece žrtava zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja

Aktivnosti: 1.Trening u trajanju od 2 dana (6h) namijenjen je pedagozima srednjih škola koji u okviru svog posla obavljaju individualni i/ili grupni rad sa učenicima. Cilj treninga je upoznati se sa primjenom i tehnikama kreativnog pristupa u radu sa adolescentima koji su u riziku.
2.Stručno osposobljavanje nastavnika će biti upotpunjeno i distribucijom priručnika za razvijanje pristupa u radu s djecom žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja, kao i edukativnim člancima objavljenim u medijima.

Donatori: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Godina realizacije:2018

Ekstremistički stavovi mladih u Mostaru: faktori rizika i otpornosti

Opći cilj projekta je izgraditi i povećati otpornost zajednice na nasilni ekstremizam kroz obrazovni sistem. Projekat „Ekstremistički stavovi mladih Mostara: faktori rizika i otpornosti“ nastoji riješiti nedostatak podataka o raširenosti ekstremističkih stavova među mostarskom omladinom, kao i nedostatak kapaciteta zajednice Mostara za sprečavanje i suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu. Specifični cilj projekta: Poboljšanje preventivnih mjera 20 mostarskih srednjih škola za rješavanje radikalizacije mladih kroz otkrivanje rasprostranjenosti ekstremističkih stavova među mladima Mostara.

Donatori: Forum mladih i neformalna edukcija (MNE), Godina realizacije: 2021

Intercultural learning : From history to future

Cilj projekta: poboljšati mogućnosti regionalne razmjene, pomirenja i interkulturalnog dijaloga.
Projekat okuplja 30 mladih osoba s područa BiH, Crne Gore i Srbije koji će učestvovati u studijskim posjetama, zajedničkim sportskim aktivnostima, te treningu „Interkulturalno učenje: Od prošlosti ka budućnosti“, te na taj način povećati međukulturalno učenje i kompetencije među mladima iz etnički različitih zajednica.

Partneri: Gimnazija Mostar, Pomorska škola Kotor, Ekonomska škola Užice

Jačanja kapaciteta mladih u cilju promovisanja politika prema mladima

Projektom se promiče saradnja među organizacijama za mlade te se izgrađuju kapaciteti Vijeća učenika srednjih škola koje je jedna od članica Vijeća mladih Grada Mostara. U projektu učestvuje 20 članova Vijeća učenika srednjih škola koji će proći program obuke za jačanje kapaciteta za političko djelovanje. Drugi dio programa su peer edukacije u 10 srednjih škola za 200 učenika koje će biti provedene od strane učesnika obuke. Dio programa je i javna kampanja za 5000 mladih ljudi kroz korištenje društvenih medija što uključuje video materijale, postove, izazove na društvenim mrežama.

Donator: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Godina realizacije: 2021

Jačanje društvenog odgovora u pristupu u radu s djecom žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja

Osnovni cilj projekta je doprinijeti stvaranju uslova za efikasniju zaštitu djece žrtava zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja kroz jačanje odgovora društva na zbrinjavanje djece žrtava zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja.

Donatori: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Period implementacije: 2022

bottom of page