top of page
  • Medina

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

U periodu od 1.3.2016. do 31.10.2016. , uz podršku Projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ proveden je projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“. Projektom se nastojalo doprinijeti smanjenju kriminaliteta, s naglaskom na rodno zasnovano nasilje na području Grada Mostara kroz rad na osnaživanju mladih ljudi i policijskih službenika/ca za prepoznavanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja.

Kroz projektne aktivnosti ostvareno je sljedeće: • 17 vršnjačkih edukatora obučeno je za rad sa vršnjacima kroz učešće u programu vršnjačke edukacije; • 175 srednjoškolaca/ki informisano je o rodno zasnovanom nasilju i mehanizmima za borbu protiv nasilja kroz učešće u dodatnih 10 radionica vršnjačkih edukatora/ica za Vijeća učenika škole u minimalno 10 srednjih škola; • 15 policijskih službenika Policijske uprave Mostar poboljšalo svoje kompetencije za rad sa žrtvama i počiniocima nasilja kroz učestvovanje na trening „Inicijalni kontakt sa žrtvom i nasilnikom: Uloga policijskih službenika u začaranom krugu porodičnog nasilja“. Aktivnim učešćem mladih osoba i policijskih službenika rodno zasnovano nasilja i mehanizmi za njegovo sprečavanje i prevenciju, stavljeni su u fokus javnosti, te će sličnim aktivnostima i u budućnosti ostati u fokusu ove organizacije.

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page